Drepturile și obligațiile clientului

DREPTURI:

Drepturile consumatorului, sunt urmãtoarele:

a) dreptul de a solicita modificarea şi completarea contractului de  furnizare şi a anexelor acestuia;

b) dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplata, pentru energia electrica furnizatã la o tensiune în afarã limitelor prevãzute în contractul de furnizare;

c) dreptul de a primi despãgubiri pentru daunele provocate de întreruperi accidentale în alimentare survenite pe durata perioadei de neplata;

(3) Furnizorul îşi poate exercita drepturile doar în relaţia cu alţi consumatori decât consumatorii casnici şi numai dacã nu se respecta reesalonarea restantei la plata, convenitã cu consumatorul; pentru exercitarea acestui drept furnizorul va încheia cu consumatorul un act adiţional la contractul de furnizare, în care se vor preciza drepturile suspendate, durata şi condiţiile de încetare a suspendãrii.

OBLIGATII:

Consumatorul are urmãtoarele obligaţii:

a) sa sesizeze imediat furnizorul în legatura cu orice defectiune pe care o constata în funcţionarea grupului de mãsurare;

b) sa menţinã starea tehnica corespunzãtoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;

c) în cazul marilor consumatori, sa respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementãrile în vigoare;

d) sa nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu operatorul de reţea;

e) sa ia mãsuri de evitare a supracompensarii energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu exista prevederi contrare;

f) sa comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;

g) consumatorii de energie electrica cu o putere maxima contractatã mai mare de 3 MW au obligaţia sa asigure datele necesare realizãrii de cãtre furnizor a prognozei consumului de energie electrica;

h) orice alte obligaţii prevãzute de Legea nr. 318/2003 şi a Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori HG nr. 1007/2004.